Fakta

Socialstyrelsens definition av hemlöshet:

Akut hemlöshet. Omfattar personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller tvingas sova utomhus.

Institutionsboende. Omfattar personer som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution som planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men saknar ordnad bostad.

Långsiktiga boendelösningar. Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

Eget ordnat kortsiktigt boende. Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt och har varit i kontakt med och/eller sökt hjälp av myndighet eller organisation för att lösa sin situation.

Fotnot: Enbart personer med svenskt medborgarskap alternativt tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd räknas.

Socialstyrelsens definition från 1999, som Malmö stad använder sig av:
Som hemlös räknas en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting (sjukvård=, räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med socialtjänsten under mätperioden.

Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadgivaranda sociala relationer.

Fotnot: Enbart personer med svenskt medborgarskap alternativt tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd räknas.

Vad innebär det att leva som papperslös?

Att leva i en papperslös situation innebär att vistas i ett land utan tillstånd. Ofta handlar det om en person som fått avslag på sin asylansökan men inte kan eller vågar återvända. Som vuxen papperslös har du enbart rätt till vård som inte kan vänta. Barn som lever i en papperslös situation ska ha samma rättigheter som andra barn. De har rätt att gå i skolan, vissa möjligheter till nödbistånd från socialtjänsten, och samma rätt till sjuk- och tandvård som andra barn.Att befinna sig i en papperslös situation är inget konstant tillstånd, du kan leva som papperslös under en period för att sedan åter komma in i asylprocessen, beviljas förnyat arbetstillstånd eller på annat sätt beviljas tillstånd att vara i Sverige.

I en papperslös situation är rädslan för utvisning central, vilket gör att det är svårt att tillvarata sina rättigheter. En familjs rädsla för utvisning kan i praktiken innebära ett hinder för att tillvarata barnens rättigheter. Det är också vanligt att den som utsätts för ett brott avstår från att anmäla, och inte heller kan tillgodogöra sig sina rättigheter som brottsoffer, på grund av den otrygghet som det innebär att leva i en papperslös situation. Detta är allvarligt för vårt rättssamhälle.

Vad menas med att vara ensamkommande?

Med ensamkommande barn avses personer under 18 år som flytt till Sverige för att söka asyl på egen hand, eller skiljts från sina föräldrar.

Vad innebär den nya gymnasielagen?

Sveriges riksdag fattade 2018 beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gjorde det möjligt för vissa ungdomar som fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste vissa krav uppfyllas. Ansökningar enligt den nya lagen kunde göras mellan 1 juni och 30 september 2018. Migrationsverket – Nya gymnasielagen

Vad är en EU-medborgare i utsatthet?

Alla som är medborgare i ett EU land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare. Med EU-medborgarskapet följer en rad rättigheter. Du kan bland annat resa fritt eller arbeta och studera i andra EU-länder. När vi pratar om utsatta EU-medborgare menar vi de som kommit till Sverige i tron att de kan hitta bostad och försörjning men istället tvingas försörja sig genom att tigga på gatorna. Många bor i bilar eller utomhus medan de försöker tjäna ihop pengar till familjen i hemlandet.