DET HANDLAR OM VILJA

Vi vill att riksdagen beslutar om en nationell fattigdomsstrategi och antar en nollvision för hemlöshet: en bostadspolitik på nationell nivå med det övergripande målet att utrota hemlöshet.

SE PROBLEMET

För att det ska kunna ske krävs enhetlig och regelbunden mätning och uppföljning. Därför behövs det bindande riktlinjer gällande samtliga kommuner om att ta fram regelbunden, tydlig och framför allt jämförbar statistik över hemlösheten i landet. Där samtliga som vistas i en kommun, oavsett medborgarskap, uppehållstillstånd ska räknas in.

BOENDE FÖRST

Skåne Stadsmission ser en bostad som en förutsättning för att andra insatser ska vara till nytta. Därför måste vi se till att alla människor har tak över huvudet, ett eget boende eller i alternativa boendeformer som kollektivboenden, studentboenden, folkhögskolor och liknande lösningar. Alla kommuner ansvarar för att det byggs tillräckligt med bostäder, och den som inte själv kommer in på bostadsmarknaden måste ges stödinsatser som är anpassade till den enskilda människans behov och situation. Även den som har ett pågående missbruk ska erbjudas rätt till boendeinsatser. Vi anser att inkomstkraven för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag bör slopas i hela landet.

INGEN SKA FALLA EMELLAN

Det ska vara enkelt att få den hjälp man behöver och har rätt till i samhället. Ansvariga myndigheter måste samordna sina insatser i syfte att enskilda människor inte ska ”falla emellan” de olika välfärdssystemen. Alla delar i en kommun, politisk stryning och förvaltning måste samarbeta gällande bostadspolitik och samordning mellan socialtjänst, vård, utbildning, fastighetsägare och civilsamhälle måste ske för att förebygga och motverka att unga människor hamnar i hemlöshet.

INGEN SKA BEHÖVA SOVA UTE

Vi vill se en tak-över-huvudet-garanti.

ALLA SKA HA MAT FÖR DAGEN

Även den som lever som papperslös ska kunna beviljas nödbistånd.

LÅT DEM STANNA

De ungdomar som redan varit länge i Sverige och fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, bör få stanna.

PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

bör vara regel. Det finns, konstaterar bland annat Rådgivningsbyrån, inget stöd för att det är den tillfälliga lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som föranlett minskningen av antalet asylsökande i Sverige, däremot vet vi att åtgärderna drabbar enskilda hårt.

VAD DU KAN GÖRA

Som politiker

SAMVERKA. Se till att skapa samarbeten inom kommunen, mellan kommuner och med civilsamhället.

JÄMFÖR RÄTT SAKER. Ta fram relevant och korrekt statistik för att kunna bedriva en långsiktig och hållbar politik.

TÄNK LÅNGSIKTIGT. Undvik korta projekt och bedriv istället en långsiktigt hållbar och medmänsklig politik.

Som företag

SLÄPP IN. Underlätta för människor som står långt från arbetsmarknaden att få prova på arbete hos er.

HITTA ERT SÄTT. Utgå från det ni är bra på och för en dialog med oss eller andra ideella organisation för att hitta ett givande och långsiktigt sätt att samarbeta.

BIDRA. Genom att skänka pengar till ideella organisationer bidrar ni till ett bättre samhälle.

Som privatperson

PÅVERKA. Din röst är viktigt. Du kan påverka politiker i din närhet.

SE. Att möta en medmänniskas ögon gör skillnad.

BIDRA. Genom att stötta civilsamhällets arbete för att motverka hemlöshet, med din tid eller dina pengar, gör du skillnad.

DELA MED DIG. Bli fadderhem, dela ditt yrkesnätverk, gå på språkcafé och bidra med dina kunskaper.