Unga Forum

”Idag när vi ska grilla vill jag lära mig sköta grillen. Jag vill lära mig allt! Särskilt det som andra tror att jag inte ska kunna. Jag har lärt mig så mycket genom er! I mitt hemland kunde jag inte vara ute utan satt bara hemma.”

På Unga Forum erbjuder vi stödsamtal, ombuds­verksamhet, juridisk rådgivning och öppna träffar för familjer och ungdomar. Vi vänder oss till barn, ungdomar och familjer med barn. All verksamhet är frivillig och kostnadsfri.

Majoriteten av de familjer, barn och unga som söker sig till Unga Forum lever under svåra livsomständigheter. Det kan röra sig om ekonomisk utsatthet, mobbning, ensamhet, psykisk ohälsa eller trauman från krig och flykt.

Vårt mål är att öka individens förmåga till självständighet i vardagen och varje möte avser att förmedla individens självklara värde som människa. Även de gånger det kanske inte finns möjlighet att påverka deltagarnas ärende hos en ansvarig myndighet kan vi bidra med kunskap om hur systemet fungerar och vilken process man kan förvänta sig. Detta leder till en ökad känsla av begriplighet och sammanhang. Utgångspunkten är att våra olika insatser ska komplettera varandra.

Vår verksamhet genomsyras av ett barnperspektiv. Utifrån barnens bästa gör vi orosanmälningar till socialtjänsten gällande barn som far illa. Under 2017 har vi bl a uppmärksammat och anmält flera fall av missförhållanden på anläggningsboenden där barn placerats av Migrationsverket. Våra jurister har skrivit debattartiklar där de påvisat konsekvenserna av gränspolisens ökade jakt på papperslösa barnfamiljer och ett bristande barnperspektiv hos socialtjänsten.

Gruppen unga ensamkommande som blivit uppskrivna i ålder och förlorat sin rätt till boende och skola har ökat påtagligt. Det är en grupp som mår psykiskt mycket dåligt. Vårt projekt Ensamma barn på flykt har tillsammans med Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Sensus startat ett skolprojekt där ungdomarna får möjlighet att lära sig svenska.

Vid den senaste deltagarundersökningen upplevde 86% att verksamheten i mycket hög utsträckning stödde dem så att de kunde förändra sitt liv till det bättre.

Under 2017 flyttade Unga Forum till nya större lokaler för att bättre kunna möta det ökade behovet av våra insatser. Flytten underlättar ett ännu tätare samarbete med närliggande verksamheter som Café David, Nattjouren, Stadsmissionshälsan och Trygga Boende.

2 459

Serverade måltider

666

Antal samtal och ombudsverksamhet

910

Juridiska rådgivningstillfällen

960

Besök på familjeträffar

 

2 973

Antal besök i Unga Forums
öppna verksamhet

5 088

Personer har fått ta del av vår matkassar

1 906

Besök i verksamheter som riktar sig till enbart pojkar respektive flickor