Malmö 2018-04-20

Carina Brorman,
styrelseordförande

Björn Bergman,
vice ordförande

Claes Block

Kerstin Engle

Henrik Hammar

Elisabeth Kullenberg

Stefan Skoog

Mikael Ynghed

Marie Hendra
Tillförordnad direktor

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-20
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 

Maria Danckler
Auktoriserad revisor