Skåne Stadsmission

Styrelseledamöter CARINA BRORMAN (ordf), BJÖRN BERGMAN (v.ordf), CLAES BLOCK, KERSTIN ENGLE, HENRIK HAMMAR, ELISABETH KULLENBERG, STEFAN SKOOG, MIKAEL YNGHED

Ledningsgrupp MARIE HENDRA (tf direktor), jan carlsson (ekonomichef), PERNILLA JONSSON (kommunikations- och insamlingschef), MARTINA WICKSTRÖM (chef administration, hr och ekonomi)

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som driver verksamhet på ett antal orter i Skåne. Social verksamhet bedrivs parallellt med näringsdrivande verksamhet som t ex secondhandaffärer. Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande stiftelse. Verksamheten finansieras genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.

Vår vision
ett medmänskligt Skåne

Skåne Stadsmission är en av nio stadsmissioner som utgör Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Stadsmissionen finns även i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Verksamhetsidé

Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer – akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring.

100+60

Drygt 100 medarbetare och ett 60-tal volontärer arbetar i Stadsmissionens verksamheter i Skåne.

Café David

Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer i Malmö och Kristianstad. Verksamheten utgår från ett helhetsperspektiv, vilket är en förutsättning på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena kläder erbjuder Café David samtalsstöd och aktiviteter.

Unga forum

Unga Forum är vår verksamhet som vänder sig till barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. I den öppna verksamheten tillgodoses deltagarnas grundläggande behov av t ex mat och kläder. Här finns även möjlighet att ta del av bl a läxstöd och familjeträffar. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk rådgivning.

Trygga boende

Trygga Boende är vårt boende för kvinnor, unga vuxna och kvinnor tillsammans med sina barn. Verksamheten har fokus på att stärka individens egenmakt och att finna en mer varaktig boendelösning. Majoriteten av de boende har levt under svåra omständigheter som ekonomisk utsatthet eller hot och våld.

Nattjouren

Nattjouren är vårt boende i Malmö och Kristianstad för människor som lever i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är att erbjuda en sängplats och tillgodose basbehov som mat, dusch och skor. Här skapar vi goda relationer byggt på respekt, trygghet och empati för att motivera deltagarna till förändring.

CrossRoads

Crossroads är vårt råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov i form av frukost, dusch och tvättmöjligheter samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter.

SOCIALA FÖRETAG

Inom våra sociala företag erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning. Här står människan och miljön i fokus. Sociala företag består av Stadsmissionens Secondhand, Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE, oblatbageri och restaurang.

Stadmissionshälsan

På våra fyra hälsomottagningar erbjuder Stadmissionshälsan hälso-, sjuk- och tandvård till människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsättningar och behov. Stadsmissionshälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett socialmedicinskt perspektiv i samverkan med Region Skåne.