Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Not

 2017

2016

Verksamhetsintäkter

1

 62 741 510

60 206 979

Övriga intäkter

1

 2 668 133

2 282 304

Summa Intäkter

 65 409 643

62 489 283

Stiftelsens Kostnader

Direkta Kostnader

 -2 079 948

-2 302 795

Övriga Externa kostnader

2

 -16 166 579

-14 216 667

Personalkostnader

3

 -47 493 431

-43 986 519

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 -734 695

-798 748

Övriga Rörelsekostnader

-8 000  0

Summa kostnader

 -66 482 653

-61 304 729

Rörelseresultat

 -1 073 010

1 184 554

Resultat från finansiella investeringar

4

 

Övriga ränteintäkter och liknande poster

 16 548

9 127

Övriga räntekostnader och liknande poster

 -36 854

-46 489

Summa resultat från finansiella investeringar

 -20 306

-37 362

Resultat efter finansiella poster

 -1 093 316

1 147 192

Årets resultat

 -1 093 316

1 147 192