Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Not

2017

2016

Verksamhetsintäkter

1

62 741 510

60 206 979

Övriga intäkter

1

2 668 133

2 282 304

Summa Intäkter

65 409 643

62 489 283

Stiftelsens Kostnader

Direkta Kostnader

-2 079 948

-2 302 795

Övriga Externa kostnader

2

-16 166 579

-14 216 667

Personalkostnader

3

-47 493 431

-43 986 519

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-734 695

-798 748

Övriga Rörelsekostnader

-8 000 0

Summa kostnader

-66 482 653

-61 304 729

Rörelseresultat

-1 073 010

1 184 554

Resultat från finansiella investeringar

4

Övriga ränteintäkter och liknande poster

16 548

9 127

Övriga räntekostnader och liknande poster

-36 854

-46 489

Summa resultat från finansiella investeringar

-20 306

-37 362

Resultat efter finansiella poster

-1 093 316

1 147 192

Årets resultat

-1 093 316

1 147 192