Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning (K3) och följer Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) och stiftelsen för insamlingskontrolls (SIK) riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värdering av värdepapper

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt lägsta värdets princip. Långfristiga värdepappers­innehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redo­visas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader

Stommar 50 år
Elinstallationer 40 år
Tak och fönster 30 år
Inre ytskikt 10 år
Fasader 10 år
Övrigt 10 år
Ombyggnader i annans fastighet 5-12 år
Inventarier 3-5 år

Fordringar

Fordringar upptags till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donationskapital. Fritt eget kapital disponibla medel utgörs av balanserade medel och årets resultat.