Not 8Kortfristiga fordringar

2017

2016
Fordran leverantör 40 000 0
Kundfordringar 4 215 285 2 758 069
Osäkra fordringar 0 -30 150
Skattefordran 467 808 0
Övriga fordringar 164 452 8 314
Förutbetalda lokalhyror 789 334 1 148 339
Periodiserade gåvor 301 978 228 331
Övriga interimsfordringar 1 039 684 1 361 086
Summa kortfristiga fordringar 7 018 541 5 473 989