Not 8 – Kortfristiga fordringar

2017

2016
 Fordran leverantör 40 000 0
Kundfordringar 4 215 285  2 758 069
 Osäkra fordringar  0 -30 150
 Skattefordran 467 808 0
 Övriga fordringar 164 452 8 314
 Förutbetalda lokalhyror 789 334 1 148 339
 Periodiserade gåvor 301 978 228 331
 Övriga interimsfordringar  1 039 684 1 361 086
 Summa kortfristiga fordringar 7 018 541 5 473 989