Not 7Inventarier, verktyg och installationer

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

5 143 352

5 125 650

Inköp

40 658

17 702

Årets försäljning

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

5 184 010

5 143 352

Ingående avskrivningar

-4 448 397

-4 091 377

Årets försäljning

0

0

Årets avskrivningar

-297 086

-357 020

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 745 483

-4 448 397

Utgående planenligt restvärde

438 527

694 955