Not 7 – Inventarier, verktyg och installationer

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

 5 143 352

5 125 650

Inköp

 40 658

17 702

Årets försäljning

 0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

 5 184 010

5 143 352

Ingående avskrivningar

 -4 448 397

-4 091 377

Årets försäljning

 0

0

Årets avskrivningar

 -297 086

-357 020

Utgående ackumulerade avskrivningar

 -4 745 483

-4 448 397

Utgående planenligt restvärde

 438 527

694 955