Not 6Ombyggnad

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

8 742 752

8 742 752

Inköp

52 219

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 794 971

8 742 752

Ingående ackumulerade avskrivningar

-5 856 754

-5 464 227

Årets avskrivningar

-388 408

-392 527

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 245 162

-5 856 754

Utgående planenligt restvärde

2 549 809

2 885 998