Not 6 – Ombyggnad

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

 8 742 752

8 742 752

Inköp

 52 219

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

 8 794 971

8 742 752

Ingående ackumulerade avskrivningar

 -5 856 754

-5 464 227

Årets avskrivningar

 -388 408

-392 527

Utgående ackumulerade avskrivningar

 -6 245 162

-5 856 754

Utgående planenligt restvärde

 2 549 809

2 885 998