Not 5Byggnader och mark

2017

2016

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 809 180

3 809 180

Årets förändringar

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 809 180

3 809 180

Ingående ackumulerade avskrivningar

-299 303

-250 103

Årets avskrivningar

-49 200

-49 200

Utgående ackumulerade avskrivningar

-348 503

-299 303

Utgående planenligt restvärde

3 460 677

3 509 877

Taxeringsvärde för fastigheter

0

0