Not 5 – Byggnader och  mark

2017

2016

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

 3 809 180

3 809 180

Årets förändringar

 0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

 3 809 180

3 809 180

Ingående ackumulerade avskrivningar

 -299 303

-250 103

Årets avskrivningar

 -49 200

-49 200

Utgående ackumulerade avskrivningar

 -348 503

-299 303

Utgående planenligt restvärde

 3 460 677

3 509 877

Taxeringsvärde för fastigheter

 0

0