Not 4 – Resultat från finansiella investeringar

2017

2016

Ränteintäkter

 91

745

Utdelning värdepapper

 16 457

7 489

Vinst vid avyttring värdepapper

 0

893

Räntekostnader

 – 36 854

-46 489

Summa finansnetto

 -20 306

-37 362