Not 4Resultat från finansiella investeringar

2017

2016

Ränteintäkter

91

745

Utdelning värdepapper

16 457

7 489

Vinst vid avyttring värdepapper

0

893

Räntekostnader

– 36 854

-46 489

Summa finansnetto

-20 306

-37 362