Not 2 – Arvoden och kostnadsersättningar
till revisorer

2017

2016

Revisionsuppdrag PWC

131 000

131 250

Övriga uppdrag PWC

18 992

42 625

Summa

149 992

173 875