Not 13Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017

2016

Upplupna löner

125 807

375 196

Upplupna semesterlöner

1 945 660

1 667 047

Upplupna sociala avgifter

826 026

856 670

Upplupna sociala avgifter
löneskuld/semesterlöneskuld

649 133

641 673

Löneskatt pensionskostnader

1 275 560

1 046 275

Periodiserade gåvor

6 651 071

4 059 745

Övriga interimsskulder

1 147 149

1 093 818

Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter

3 518

3 518

Summa

12 623 924

9 743 942