Not 10 – Långfristiga skulder

2017

2016

Långfristiga skulder som förfaller
till betalning senare än fem år efter
balansdagen

Lån SE Banken

 2 700 000

2 700 000

Summa

 2 700 000

2 700 000