Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Skåne Stadsmission bildades år 1992.

Stiftelsens ändamål

Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

Verksamhetens omfattning 2017

 • Café David i Malmö och Kristianstad
 • Nattjouren i Malmö och Kristianstad
 • Crossroads
 • Unga Forum
 • Stadsmissionshälsan i Malmö, Helsingborg och Kristianstad
 • Trygga Boende
 • Sociala företag
  REMAKE
  Handtaget
  Oblatbageriet
  Gåvomottagning
  Secondhand-butiker
 • Insamling och kommunikation

Styrelsens arbete år 2017

Carina Brorman är ordförande för stiftelsen Skåne Stadsmission.

Under året har sju protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inget arvode eller andra ersättningar.

Skåne Stadsmission följer, utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) utarbetat samt Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar s.k. 90-konto. Arbetet i styrelsen drivs enligt FRII:s kvalitetskod. Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

Väsentliga händelser under året

Året har präglats av ett ökat fokus på våra inre processer. Vårens inspektion av Arbetsmiljöverket i våra verksamheter påvisade behovet av en bättre struktur i vårt arbetsmiljöarbete. Ett ansträngt ekonomiskt läge har också medfört ett ökat fokus på hur vi kan driva verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt.

Det som varit tydligt under året är att det är många som uppskattar och respekterar vårt arbete. Det finns en stor medvetenhet och givmildhet bland såväl offentliga som privata givare och företag. Det är många som vill vara med och värna ett medmänskligt Skåne.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Framtida utveckling

Under året har det genomförts en genomlysning av vår organisationsstruktur vilket bl a resulterat i ökad tydlighet avseende roller och ansvarsområden. Det strategiska arbetet utgår från den treårsplan som fastställts av styrelsen. I den framtida planeringen fokuserar vi på delaktighet och engagemang hos såväl medarbetare som samarbetspartners och finansiärer – med deltagarna i fokus.

Årets ekonomi

 • De totala intäkterna har ökat till 65,4 mkr (62,5 mkr).
 • Personalkostnaderna 47,5 mkr (44,0 mkr) ökade till följd av avtals­enliga löneökningar.
 • Övriga externa kostnader uppgick totalt till 16,2 mkr (14,2 mkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar är -0,4 mkr (2,0 mkr).
 • Årets resultat är -1,1 mkr (1,1 mkr).

Investeringar/Avskrivningar

Årets investeringar uppgår sammantaget till 93 tkr (18 tkr).

Placeringar och lån

Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till 62,7 mkr (60,2 mkr).

Penninginsamling

Insamling från allmänheten uppgick till 4 275 tkr (4 168 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde 166 tkr (946 tkr).

Försäljning

Totalt 3 592 tkr (6 278 tkr).

Avtal och bidrag myndigheter

Intäkter från avtal med Malmö Stad, Kristianstad kommun, Europeiska Socialfonden, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne utgjorde 34,6 mkr (28,7 mkr).

Bidrag och gåvor från stiftelser, fonder och övriga organisationer

Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande, eller vid enstaka tillfällen, lämnat gåvor till verksamheten.

Bidrag och gåvor uppgick till 19,5 mkr (20,1 mkr). En förteckning över stiftelser, fonder och övriga organisationer som stödjer verksamheten återfinns i bilaga.

Gåvor från företag

Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 841 tkr (901 tkr).

Företagsgåvor är en del av ett bredare samarbete till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har flera företag valt att stödja verksamheten med ”naturagåvor”, exempelvis: hjälp med ombyggnad, livsmedel, hyror, annonser mm. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattas till sammanlagt 827 tkr (807 tkr).

En förteckning över företag som stödjer verksamheten återfinns i bilaga.

Ändamålskostnader

Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal.

Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord 2017 uppgick ”Ändamålskostnaderna /Totala intäkter” till 83 % (77 %).

Genomförd verksamhet

Café David

Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer i Malmö och Kristianstad. Verksamheten utgår från ett helhetsperspektiv, vilket är en förutsättning på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena kläder erbjuder Café David samtalsstöd och aktiviteter.

Café David i Malmö tillhandahåller b la kostnadsfri frukost. Under år 2017 serverades 32 490 frukostar och 27 761 subventionerade luncher. Sammantaget mötte verksamheten cirka 180 unika individer per dag. Under året har 2 252 deltagare fått duscha och/eller nya fått klädbyten. Vi har vid storhelger i snitt haft 1 655 deltagare per tillfälle. Verksamheten har öppet måndag till söndag 08.00–15.30. Särskilda öppettider gäller vid temadagar och helgdagar.

Café David i Kristianstad serverade under 2017 6 086 frukostar, 457 luncher och 1 352 fikor. Sammantaget mötte verksamheten 27 unika individer per dag under år 2017. Verksamheten har öppet måndag till fredag kl 8.00–15.00. Särskilda öppettider gäller vid temadagar och storhelger.

Nattjouren

Nattjouren är vårt akutboende i Malmö och Kristianstad för människor som lever i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är att erbjuda en sängplats och tillgodose basbehov som mat, dusch, kläder och skor. Här skapar vi goda relationer som bygger på respekt, trygghet och empati för att motivera deltagarna till förändring. Deltagarna erbjuds samtalsstöd och uppföljning med kurator.

År 2017 övernattade 8 129 på Nattjouren i Malmö. Snittbeläggning per natt var 22,3 deltagare. Antal avvisningar på grund av fullbeläggning var under året 169 stycken. Boendet har 20 platser som efter godkännande av Malmö Stad kan utökas till 25. Vi har öppet alla nätter under året mellan kl. 19.00–10.00.

Nattjouren i Kristianstad har 12 platser och har öppet mellan kl. 20.30–07.00 alla nätter under året. År 2017 övernattade 3 130 deltagare. Snittbeläggning per natt var 8,9. Antal avvisningar var 25 under året.

Crossroads

Crossroads är vårt råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov i form av frukost, dusch och tvättmöjligheter samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter. Under året har vi haft 23 725 deltagare och serverat lika många frukostar. Vi har haft 583 rådgivande samtal.

Trygga Boende

Trygga Boende är vårt boende för unga vuxna, kvinnor och ofta kvinnor tillsammans med sina barn. Verksamheten har fokus på att stärka individens egenmakt och att kunna finna en mer varaktig boendelösning.

Trygga Boende består av totalt 27 platser fördelade på gruppboende, enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök samt lägenheter. Vi erbjuder bl a stödsamtal, sjukvård och regelbundna aktiviteter.

Trygga Boende har haft 426 stödsamtal under året. Verksamheten har varit behjälplig vid 571 myndighetskontakter, 105 bostadssökningar och genomfört 147 gemensamma aktiviteter.

Stadsmissionshälsan

På våra fyra hälsomottagningar erbjuder Stadmissionshälsan hälso-, sjuk- och tandvård till människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsättningar och behov. Stadsmissionshälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett socialmedicinskt perspektiv i samverkan med Region Skåne.

Stadsmissionshälsan drivs inom ramen för IOP (Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap) mellan Skåne Stadsmission och Region Skåne.

Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt 3 248 vårdtillfällen. Tandhälsan i Malmö har fram till mitten av september haft tandläkare på plats två eftermiddagar i veckan. Då utrustningen på tandläkarmottagningen behövde moderniseras stängde Skåne Stadsmission tillfälligt mottagningen under hösten.

Unga Forum

Unga Forum är vår verksamhet som vänder sig till barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. I den öppna verksamheten tillgodoses deltagarnas grundläggande behov av t ex mat och kläder. Här finns även möjlighet att ta del av t ex läxstöd och familjeträffar. Parallellt erbjuds stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp.

Antal besök i den öppna verksamheten var under året 2 973 stycken. Vi genomförde 666 stödsamtal och ombudsärenden, 910 juridiska rådgivningstillfällen och serverade 2 459 måltider. Unga Forum har delat ut 5 088 kassar med mat och andra förnödenheter som akut nödstöd.

Sociala företag

Inom våra Sociala företag står människan och miljön i fokus. Här erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning. Sociala företag består av Stadsmissionens Secondhand, Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE, oblatbageri och restaurang.

Under året har ESF-projektet ”Samverkan mot utanförskap” startat. Projektet erbjuder bl a språk- och arbetsträning.

De sociala företagen har under året kunnat erbjuda 89 personer arbetsträning.

Kommunikation och insamling

Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Som medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) följer vi FRII:s regelverk för insamling.

Målet för vår kommunikation och insamling är att stärka varumärket, öka kännedomen och insamlingen för att säkerställa att vår verksamhet har tillräckligt med resurser för att bedriva ett långsiktigt och hållbart arbete.

Vi använder alltid så kostnadseffektiva kommunikationskanaler som möjligt och har under året utvecklat vår digitala kommunikation. Löpande under året har vi lyft fram vårt dagliga arbete, personliga porträtt av deltagarna, såväl som samarbeten med företag och organisationer som t ex Postkodlotteriet. Vi driver opinion i media och sociala kanaler. För insamlingen är bl a digitala nyhetsbrev, kommunikation i sociala medier, traditionell direktmarknadsföring och telemarketing effektiva kanaler. Vi har med gott resultat fortsatt att fokusera på att öka antalet privata givare.

Vi provar nya sätt att nå ut till skåningarna och har bl a deltagit i lokala initiativ som Återwin-win och Wall of kindness. Båda arrangemangen, där det handlat om att få människor att skänka kläder för att hjälpa en medmänniska, har rönt stor uppskattning och gensvaret har varit stort bland allmänheten.

Volontärer

Under 2017 har ett 60-tal volontärer varit engagerade i våra olika verksamheter. Flertalet har rekryterats via våra informationsträffar som regelbundet genomförs under året. Under året har vi genomfört informationsträffar vid åtta olika tillfällen. Tack vare volontärerna har vi, förutom att de ger en guldkant i våra verksamheter, bl a kunnat erbjuda våra deltagare fotvård, matlagning, juridisk rådgivning och skapande aktiviteter.

Administration

Den administrativa avdelningen på Skåne Stadsmission består av stödfunktioner för ekonomi, HR, lön, IT/telefoni samt allmänna administrativa arbetsuppgifter. Administrationen svarar för Skåne Stadsmissions gemensamma åtaganden gällande myndighets- och branschkontakter och internkontroll.

Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord år 2017 uppgick insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäkter 2016 till 15 % (13%).