Förändring av eget kapital

Grundkapital

Fritt Eget kapital

Summa

Belopp vid årets ingång

2 000 000

7 446 373

9 446 373

Årets resultat

-1 093 315

-1 093 315

Belopp vid årets utgång

2 000 000

6 353 058

8 353 058