Beslut om disposition av vinst/förlust

Disposition

Från föregående år balanserat resultat

7 446 373

Årets vinst/förlust

-1 093 315

Medel till förfogande

6 353 058

Styrelsen beslutar att balansera i ny räkning

6 353 058