Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

5

 3 460 677

3 509 877

Ombyggnader

6

 2 549 809

2 885 998

Inventarier

7

 438 527

694 955

Summa materiella anläggningstillgångar

 6 449 013

7 090 830

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i Bostadsrättsförening

 0

400 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

 0

400 000

Summa anläggningstillgångar

 6 449 012

7 490 830

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

8

Fordran leverantörer

40 000  0

Kundfordringar

 4 215 285

2 727 919

Skattefordran

467 808  0

Övriga fordringar

 164 452

8 314

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2 130 996

2 737 756

Summa kortfristiga fordringar

 7 018 541

5 473 989

Kortfristiga placeringar

     

Övriga kortfristiga placeringar

9

 1 520 392

1 520 392

Kassa och bank

 12 347 260

9 789 684

Summa kortfristiga placeringar

 13 867 652

11 310 076

Summa omsättningstillgångar

 20 886 193

16 784 065

Summa tillgångar

 27 335 205

24 274 895

Eget kapital

     

Grundkapital

 2 000 000

2 000 000

Fritt eget kapital

     

Balanserat resultat

 7 446 373

6 299 181

Årets resultat

 -1 093 315

1 147 192

Summa eget kapital

 8 353 058

9 446 373

Skulder

     

Långfristiga skulder

     

Lån

10-11

 2 700 000

2 700 000

Summa Långfristiga skulder

 2 700 000

2 700 000

Kortfristiga skulder

     

Leverantörsskulder

 2 468 841

1 466 775

Skuld Stiftelsen Skåne Stadsmission

331 252  0

Övriga skulder

12

 858 130

917 805

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

 12 623 924

9 743 942

Summa kortfristiga skulder

 16 282 147

12 128 522

Summa eget kapital och skulder

 27 335 205

24 274 895