Året i korthet

Att samhällsklimatet har hårdnat avspeglar sig tydligt i våra verksamheter och det drabbar inte minst dem som söker skydd i landet. Det parallellsamhälle det varnas för ser vi redan är ett faktum. På Stadsmissionen gör vi ingen skillnad på människor. Till oss är alla välkomna oavsett bakgrund eller legal status. Många vi möter befinner sig i asylprocessen eller har av olika skäl hamnat utanför den. Det gäller ensamkommande unga som blivit uppskrivna i ålder och förlorat sin rätt till bostad. Det gäller även dem som socialtjänsten definierar som ”strukturellt hemlösa” dvs. människor som inte har någon form av social problematik. I våra verksamheter är det till stor del asylsökande som tidigare bott inneboende men som av olika anledningar inte kunnat bo kvar. De har ingenstans att vägen och får bo ute när det är fullbelagt på Nattjouren.

Vår roll är att se till barnens bästa

Barn som lever i familjer som inte har uppehållstillstånd är den mest utsatta gruppen av barn och den ökar stadigt hos oss. Vår utgångspunkt är att alla barn har rättigheter och att dessa rättigheter ska respekteras överallt i samhället. Här är vår roll att se till barnets bästa och påtala när vi ser att övriga samhället inte lever upp till sitt ansvar.

Vi har under året sett att allt fler äldre söker sig till oss. De kommer som besökare på caféerna och har kanske ett eget boende men lever på en låg pension eller långvarigt försörjningsstöd och har svårt att klara sin vardag. De söker sig även till våra Nattjourer i akut hemlöshet. De har ofta ett vårdbehov som Nattjouren inte kan tillgodose.

Samarbete för minskad hemlöshet

Vi ser ett behov av att arbeta mer uppsökande. Vi gör det redan inom vårt projekt ”Ensamma barn på flykt” men under 2017 har vi även i samarbetet med MKB påbörjat ett uppsökande arbete för att förebygga att fler människor vräks och hamnar i hemlöshet. Det är ett samarbete som fler fastighetsägare visar intresse för.

Våra verksamheter

Under 2017 har Trygga Boende påbörjat ett testprojekt, ”Slussen”, med fem lägenheter för kortare placeringar med stort fokus på boendesök och att finna en långsiktig boendelösning.

Café David i Kristianstad kunde i början på året flytta tillbaka till sina lokaler som nu är nyrenoverade och tillgänglighetsanpassade. Unga Forum har flyttat till nya lokaler på Drottninggatan, då verksamheten växt och det finns ett behov av att kunna ha flera öppna verksamheter igång samtidigt. Den fysiska närheten mellan Unga Forum, Café David, Nattjouren och Trygga boende som uppstod i och med flytten ger synliga synergier – inte minst för våra deltagare.

Oblatbageriet flyttade från Malmgatan till Grönegatan och den fick på så sätt större närhet till de övriga verksamheterna inom Sociala företag. I den gamla lokalen som oblatbageriet lämnade har vi nu kunnat utveckla Café Davids skapande verksamhet, vilket är speciellt glädjande då vi ser att det är genom det kreativa arbetet som vi gör mest skillnad.

Intern kraftsamling

Året har också präglats av ett ökat fokus på våra inre processer. Vårens inspektion av Arbetsmiljöverket i våra verksamheter påvisade tydligt behovet av en bättre struktur i vårt arbetsmiljöarbete. Ett ansträngt ekonomiskt läge har också medfört att vi fått fokusera på hur vi kan driva verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån de resurser vi har.

Som ett led i vår fokusering och för att kunna kraftsamla har vi under året avvecklat en butik på Möllan och vårt café på Moderna Muséet. På sikt behöver våra Sociala företag leverera ett bättre ekonomiskt resultat för att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar som vi ser i våra övriga verksamheter.

Det har varit tydligt under året att det är många som uppskattar och respekterar vårt arbete. Det finns en stor medvetenhet och givmildhet bland såväl offentliga som privata givare och företag. Det är många som vill vara med och värna ett medmänskligt Skåne.